¸.•**• غـــم تــنـــهـــایـــی•**•.¸

❤تنهـــایـــی همیـــــن اســــت تکــــرار نا منظــــم من بــــی تـــو… بــی آنـــکه بــدانـی برای تو نفـــس میکشـــــم… (◡‿◡✿)

♥بوسه♥

بوسه می زنم.... لحظه ها را ....
تا برسم به بلندای آغوش مردانه ات ....
که در آغوشم بگیری و من ...
دنیایم را ببازم در پسِ عطر تنت … !


برچسبـهـ ـا :
✘ادامهـ مطلبـ✘

♥ چهار شنبه 18 شهريور 1394برچسب:, ساعت 17:8 توسط ς੭الهــــــهς੭

سخت است...


ســــ ـــ ـــخت است... سخت است درک کردن دخــــ ـــــتری که غــ ـــم هایـــــ ـش را خودش میـــ ــداند و دلش ... که همه تنـــ ـــــ ـــــها لبــــخـــندهایش را میبینند ؛ که حســــ ــــــ ـــــرت میـــــخورند بـــخاطر شاد بودنــــ ــــ ـــش ... بخاطر خنده هایـــــــ ــــــــ ــــش ... ... و هیــــــ ـــــــــ ــــــچکس جز همان دختـــــ ـــــر نمیــ ـــداند چقدر تنهاســ ـــــت ... که چقدر میـــــــــ ـــــــ ـــــترسد ... از باخـــــــــ ــــــــتن ... از اعتــــ ــــــ ــــــمادِ بی حاصلش ... از یــــــ ـــــــــ ــــــخ زدن احساس و قلبــــــ ـــــــ ــــش ... از زندگــــــ ـــــــــــ ــــــی ...

 


برچسبـهـ ـا :
✘ادامهـ مطلبـ✘

♥ چهار شنبه 18 شهريور 1394برچسب:, ساعت 16:48 توسط ς੭الهــــــهς੭

عـ ــ ــ ـ ـشق یعنـ ـ ـ ـی تـ ــو


برچسبـهـ ـا :
✘ادامهـ مطلبـ✘

♥ چهار شنبه 18 شهريور 1394برچسب:, ساعت 13:55 توسط ς੭الهــــــهς੭

⇩مرد بــــــــاس ⇩

 ⇩مرد بــــــــاس ⇩ ✖ صبحا که از خواب پا میشه یه داد بزنه بگــه زززززززن کـو این ماچه صبحگاهیه مـن ⇩ مرد بــــــــاس ⇩ وقتی باهـــاش قهری اس بده بگه: ببــــــین قهری که قهری ولی اگه حواســــــت به من نباشه زندت نمیزارمـــــــا ⇩مرد بــــــــاس⇩ وقتی سره کاره شه و سرش شلوغه اس بده بگه: به یـــــادتــــــــــم خانومی ♟ ⇩مرد بــــــــاس ⇩ ★ تو یه که جمــــع نشسته ایم دره گوشــــت بگه هیچکی به خوشــــکلی خانومه خودم نیـــــــس بعله➠ ➠ ⇩مرد بــــــــاس ⇩ وقتی میــــبینه غـــــم داری و باهاش غـــــرغـــــر میکنی بغلت کنه بگه کـــــوچولـــــویه من چـــــی میخاد باز ⇩مرد بــــــــاس ⇩ ✘چشــــــــاش جـــز زنــــش هیچکیــــو نبــــیـنه ✘


برچسبـهـ ـا :
✘ادامهـ مطلبـ✘

♥ چهار شنبه 18 شهريور 1394برچسب:, ساعت 13:48 توسط ς੭الهــــــهς੭

••●ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ●••

••●ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ●••
••●ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﯼ...●••
••●ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ...●••
••●ﺣﺘﯽ ﺧﻮﺩﺕ ●••
••●ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﺑﻬﺶ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ●••
••●ﻭ ﺩﻟﺖ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﺍﺯﯾﻦ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺩﻝ ﺑﮑﻨﯽ●••
••●ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ●••
••●ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺯﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﮕﯿﺮﯼ...●••
••●ﻭ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﯿﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎﺵ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯽ●••
••●ﺍﻧﻘﺪ ﺭﻭﺵ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎﺵ ﺩﻗﯿﻖ ﻓﮑﺮﻣﯿﮑﻨﯽ●•
••●♥ﻭ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﺳﺘﺶ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﺫﯾﺖ ﻣﯿﺸﯽ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺵ♥●••
••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●••
••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﯾﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﺗﻮ ﺩﻟﺖ ﺁﺷﻮﺏ ﻭ ﻧﮕﺮﻭﻧﯽ ﻣﻮﺝ ﻣﯿﺰﻧﻪ،♥●••
••●♥ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻬﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ . . ♥●••
••●♥ ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﺁﺗﯿﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ♥●••
••●♥ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺶ...♥●••
••●♥ﺩﻟﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻭ ﻫﻤﻮﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨه♥●••
••●♥ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮﺭﯼ ﺍﺯﺵ ﺧﺪﺍﻓﻈﯽ ﮐﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﺵ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻪ . .♥●•
••●♥ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪﯾﺶ♥●••
••●♥ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ♥●••
••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﻭﺟﻮﺩﺵ ﺣﺮﯾﺼﯽ ﻭ ﺗﻤﻮﻣﺶ ﻭ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ♥●••
••●♥ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺒﻪ ♥●••
••●♥ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺣﺲ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﻋﻮﺽ کنی

خوشبختی داشتن کسی است…


که بیشتر از خودش


تــــــــــو را بخواهد…


و


بیشـــتر از تــــــــو…


هیـــــــــــچ نخواهد


برچسبـهـ ـا :
✘ادامهـ مطلبـ✘

♥ دو شنبه 16 شهريور 1394برچسب:, ساعت 15:27 توسط ς੭الهــــــهς੭

دختر دار که شدم...

دختر دار که شدم...

به دخترم میگم ببین عزیزم....

یه وقت اگه بزرگ شدی...

اگه خوشکل شدی...

اگه به سن ازدواج رسیدی...

اگه دیدی چند نفرمیخوانت...

اونیو انتخاب نکنی که ماشینش خفنه ها...

اونیو انتخاب نکنی که باباش پول داره ها....

اونیو انتخاب نکنی که سرش شلوغه ها....

اونیو انتخاب نکنی که میگه بیا خونمون ها....

اونیو انتخاب نکنی که همش اشکتو درمیاره ها....

اونیو انتخاب کن که قلبشو بهت هدیه میده....

اونیو انتخاب کن که وقتی ناراحتی سریع لباسشو میپوشه میبرتت بیرون....

اونیو انتخاب کن که وقتی ناراحته فقط اخم میکنه...

اونیو انتخاب کن که مامانشو بهت نشون میده نه تخت خابشو...

اونی که شاید ساعت رو لکس برات نخره ولی تولدت دل تودلش نیست....

اونی که بلد نیست دروغ بگه اگرم دروغ بگه اونقدر ناشیه که زود میفهمی...

یه وقت ولش نکنی بری با یه پولدار تر مامان جون...

وقتی سرت غرمیزنه"وقتی به آرایشت"گیر میده...

ول نکنی بری با یه بی غیرت بگی باهات آرامش ندارم ها...

وقتی پولش تموم میشه عاشق حساب بانکیه اون یکی نشی...

نگاه نکن بابیخیالی نشسته فوتبال میبینه شاید میخاد چشای خستشو نبینی...

اونیو انتخاب کن که ازبین همه میخاد فقط باتو باشه....
فقط باتو...


برچسبـهـ ـا :
✘ادامهـ مطلبـ✘

♥ جمعه 23 مرداد 1394برچسب:, ساعت 20:13 توسط ς੭الهــــــهς੭

مرد باس...

(ghalb) (ghalb) (ghalb) (ghalb) (ghalb) (ghalb) (ghalb) (ghalb) (ghalb) (ghalb) (ghalb) (


برچسبـهـ ـا :
✘ادامهـ مطلبـ✘

♥ جمعه 23 مرداد 1394برچسب:, ساعت 20:9 توسط ς੭الهــــــهς੭

به سلامتیه...

★به سلامتیه کسی که کارت عروسی عشقش رو براش اوردن..★
★روز عروسی تیپ زد★
.★رفت آرایشگاه.عطر زد..★

★به سلامتیه کسی که کارت عروسی عشقش رو براش اوردن..★

★روز عروسی تیپ زد★
.★رفت آرایشگاه.عطر زد..★
★خوش تیپ خوش تیپ کرد..★
★لباسی رو پوشید که عشقش دوست داشت..★
★رفت عروسی..★
★براش رقصید..★
★برای داماد شاباش داد...★
★داشت میومد بیرون..★
★یکی صداش زد:داداش جا داری سه نفرو رو سوار کنی؟★
★جانم!؟★
★اخه میخوام تا خونه عروس داماد رو همراهی کنیم جا نیست...★
★اره جا دارم سوار شین..★
★افتاد پشت ماشین عروس..★
★هی بوق هی بوق هی بوق..★
★آدمه دیگه نمیتونه جلو اشکاش رو بگیره...★
★زنی که کنارش نشسته بود گفت جوون چته؟★
★پسره گفت خانم شما کیه عروس میشین؟؟★
★زنه گفت از امشب مادر شوهرش..★
★گفت خانم امشب پشتم شکست..★
★عشقم رفت..★
★عروس رویاهام رفت...★
★اومد پیش پسر شما..★
★زنه فقط سکوت کرد★
★.پسره گفت خانم تورو جان عزیزتون مواظب عشقم باشید...★

♡نفهمید کسی قدرت بالای عشق را♡

♡که تا عاشق نشوی نفهمی این حس را♡


برچسبـهـ ـا :
✘ادامهـ مطلبـ✘

♥ چهار شنبه 21 مرداد 1394برچسب:, ساعت 23:57 توسط ς੭الهــــــهς੭

دلم...

 • دلم بغل

دلم بغل " تو " را می خواهد...
که به جای تلاقی نگاه و سعی بر گریز بی امان مرا به اسم کوچکم صدا بزنی !
و برای دقایقی نه چندان کوتاه به یک دونفره دوست داشتنی دعوتم کنی ،
مرا تنگ در آغوش بکشی " آنقدر که نفسم را در نفست پیدا نکنم "
کمی عقبم ببری؛ به چهره ام خیره شوی ، و بی اختیار یک لب کشـــــــــدار از من فرو ببری ^.^
دلم یک بغل " تو " را می خواهد...

 


برچسبـهـ ـا :
✘ادامهـ مطلبـ✘

♥ چهار شنبه 21 مرداد 1394برچسب:, ساعت 17:49 توسط ς੭الهــــــهς੭

کاش بودی...

 • میدونی دلم برات تنگه♥
  میدونی الان از نبودنت دارم میمیرم♥
  میدونی چقدر نیاز دارم تو بغلت یه عالمه گر

میدونی دلم برات تنگه♥
میدونی الان از نبودنت دارم میمیرم♥
میدونی چقدر نیاز دارم تو بغلت یه عالمه گریه کنم♥
و بعد تو بگی روانی من که اینجام♥
میدونی دلم میخواد تو چشمات نگاه کنم و اروم سرم و بگیرم پایین و بعد بگی روانی روانیتم♥
میدونی دلم چقدر میخواد دستم و بگیری و ببری به بقیه نشونم بدی و بگی ایشون زندگیمن♥
میدونی چقدر دوست دارم وقتی اذیتم میکنی و از پشت تلفن صدای داغونم و میشنوی اروم میگی غلط کردم بخند عشقم♥
میدونی دلم میخواد وقتی از هوای سرد میلرزم بجای اینکه کتتو بهم بدی اروم از پشت بغلم کنی و بگی بیا عشقم جات فقط اینجاست♥
میدونی چقدر دلم میخواد وقتی باهات لجبازی میکنم و میگم برو نمیخوامت و دوست ندارم اروم بیای دم گوشم و بگی هر غلطی میخوای بکن فقط حق نداری بغیر من کسی بهت بگه زندگی♥
میدونی چقدر دلم میخواد وقتی دخترا تو خیابون بهت نگاهای منظور دار میکنن اروم پیشونی مو ببوسی و بگی قربون حسودیت بشم تو یه چیز دیگه ای♥
میفهمی چی میگم یا باز خودتو میزنی به اون راه؟؟♥
کاش بودی...

 


برچسبـهـ ـا :
✘ادامهـ مطلبـ✘

♥ چهار شنبه 21 مرداد 1394برچسب:, ساعت 17:2 توسط ς੭الهــــــهς੭
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 26 صفحه بعد